Ochrana osobních údajů

ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Udělujete nám souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky dle Prohlášení o ochraně soukromí.

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající VME spol. s r.o.  se sídlem V Chotejně 700/7, 102 00  Praha 10, IČ: 25113933, DIČ: CZ25113933  zapsané ve veřejném rejstříku vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50734, cyberdine@volny.cz, www.cyberdine.cz.

3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude                      VME spol. s r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží,  vedení uživatelského účtu a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.